บสย. ผนึก กนอ. และธนาคารพันธมิตร ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ส่ง โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS 9) ค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อธุรกิจสีเขียว ปรับปรุงเครื่องจักร สู่พลังงานทางเลือก เปิดวงเงินค้ำสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย

นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.พร้อมให้การสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อ ผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 9 บสย. SMEs สร้างชาติ พร้อมสิทธิประโยชน์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 2 ปี วงเงินค้ำประกันสูงสุดต่อราย 100 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำประกันนาน 10 ปี

ทั้งนี้ บสย. ได้ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

 

ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนมาตรการทางการเงิน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 9 บสย. SMEs สร้างชาติ

 

เพื่อสนับสนุนนโยบายแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 ได้แก่ BIO-Economy เศรษฐกิจชีวภาพ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน และ Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว ด้วยมาตรการการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ