บอร์ด THG ไฟเขียวเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผล ปี 2564 อัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 762.72 ล้านบาท รอบแรกจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.40 บาทต่อหุ้น 25 ก.พ.นี้ ส่วนเงินปันผลอีก 0.50 บาท กำหนดจ่าย 27 พ.ค. 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติรับรองงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประมาณ 930.83 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.8 ของกำไรสุทธิ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 762.72 ล้านบาท

โดยมติบอร์ด THG ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 338.99 ล้านบาท ซึ่งกำหนดจ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เงินปันผลระหว่างกาลนี้จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

นอกจากนี้ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 423.73 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 23 มีนาคม 2565 และ จ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เงินปันผลระหว่างกาลนี้จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

โดยบอร์ดอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี)

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance